Общи условия за използване на сайта


С настоящите общи условия се регулират взаимоотношенията между Фондация „Бъдеще в Светлина“ и Образователна група “Светлина” от една страна, и участниците в събитието, от друга страна.

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия, преди да направите Вашата регистрация.

I. Основни понятия в настоящите Общи Условия

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните основни понятия ще имат следното значение:
Събитие: Събитието, за което приемате Общите условия при регистрация е с наименование: „TeenPower 2.0: Hack your life in 6 hours.“
Дата:  Официално обявената дата на събитието, за което приемате Общите условия при регистрация.
Организатори: Фондация „Бъдеще в Светлина“ и Образователна група “Светлина”.
Участник: Всяко физическо или юридическо лице, попълнило регистрационната форма за участие, която е достъпна на уебсайта.
Уебсайт: уебсайтът на събитието, който предоставя на участниците възможност за получаване на официална информация за събитието, както и онлайн регистрация.


II. Онлайн регистрация

За да се регистрират за събитието, Участниците трябва да попълнят онлайн форма за регистрация, която може да се намери на уебсайта на събитието.

Организаторите си запазват правото да не обслужват Участници, които са въвели грешни, неверни или недостатъчни данни. Участници, които въвеждат явно и системно неверни данни ще бъдат изтривани от системата. В такъв случай участието се прекратява автоматично.

III. Потвърждение на регистрацията

Всеки регистриран Участник трябва да получи автоматично потвърждение по имейл за успешно направена регистрация с данни за събитието, както и за възможностите за получаване на билет на нулева стойност за присъствие и/или онлайн достъп до лайв стрийминг на семинара. Организаторите не носят отговорност, ако предоставеният имейл адрес е невалиден.

Ако потвърждението на регистрацията се забави повече от два работни дни, участниците следва да уведомят организаторите по имейл: team@teenpower.bg

IV. Такса регистрация на Участници

Участието в събитието е безплатно. След като данните са попълнени успешно, регистрираният Участник ще получи потвърждаващ имейл с данни за събитието и възможностите за участие на място и/или онлайн достъп до лайв стрийминг на семинара.


V. Защита на личните данни

Организаторите, в качеството им на администратор на лични данни, стриктно прилагат съответните мерки за защита на личните данни от трети лица, съобразно Закона за защита на личните данни и изискванията на Общия регламент за защита на данните – GDPR.

Организаторите се задължават да не променят или разкриват никаква лична информация за участниците, регистрирани на събитието, както и да не предоставят събраната информация на трети лица.

 1. Лични данни, които Организаторите събират:

При регистрация за събитието, Вие предоставяте следните Ваши лични данни:

• Имена;

• Телефонен номер;

• Електронна поща;

• Възраст

 1. Цели на събирането и обработката на данните

Основната цел, за която събираме и използваме горепосочените лични данни, е да направим възможна регистрацията Ви за събитието и съответно – присъствието Ви на него.

Вашите данни за контакт могат да бъдат използвани от нашия екип в случай на промени в събитието, неговото отлагане или отмяна.

Имейл адресът, който ни е бил представен в контекста на регистрацията може да бъде използван за целите на директния маркетинг, в който случай правните основания за обработката биха представлявали легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква “е” на Общия регламент за защита на данните /GDPR/.

Вашите лични данни могат също така да бъдат обработвани, ако държавен орган се нуждае от сътрудничество на Организаторите във връзка с различни официални производства, включително досъдебни, съдебни и административни производства, свързани с искове и спорове на потребители и др.

Организаторите си запазват правото да използват част от въведените данни в регистрационната форма като част от статистическа информация, която обявява за съответното събитие, както и за свои маркетингови цели.

Личните данни, предоставени от посетителите, могат да бъдат използвани, за информиране на развитието на дейността на Организаторите.

Всеки участник, регистрирайки се за събитието, се съгласява да бъде сниман по време на събитието и тези снимки стават притежание на Организаторите. Организаторите си запазват правото да фотографират и заснемат залата и посетителите по време на събитието и да използват заснетите материали за маркетинг цели.

 1. Период, за който се съхраняват личните данни

При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Регистрационни данни (изброените по-горе), информация за извършването на регистрацията и съгласяването с условията (дата, час, IP адрес), абонаменти за нюзлетъри съхраняваме до прекратяване на абонамента от Ваша страна.

 1. Правно основание за обработкаta

Ние събираме вашите данни на основания, позволени от европейското и българското законодателство (особено Регламент 2016/679, известен също като Общия регламент за защита на личните данни или GDPR, и Закона за защита на личните данни).

Легитимен /законен/ интерес

Съхраняваме информацията, въведена от Вас в контекста на регистрацията Ви за събитието, тъй като считаме, че това е Ваш и наш легитимен интерес. Разполагаме с легитимен интерес да използваме тази информация за бъдещи маркетингови кампании и за да Ви информираме за вълнуващи бъдещи проекти/събития.

 1. Вашите права за защита на данните

Фондация „Бъдеще в Светлина“ и Образователна група “Светлина” обработват Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове. Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като ни пишете на следната електронна поща: team@teenpower.bg

Според Общия регламент за защита на данните /GDPR/ имате следните права:

• Право на достъп;

• Право на коригиране;

• Право на изтриване (право „да бъдете забравени“);

• Право на ограничаване на обработката;

• Право на преносимост на данните;

• Право на възражение срещу обработката;

• Право на оттегляне на съгласието по всяко време.


 • Право на достъп

По Ваше искане Имате право да получите достъп до личните данни, съхранявани за вас; имате също така правото да поискате копие от личните данни, които са в процес на обработка.

 • Право на коригиране

Имате право да поискате грешни, неточни или непълни лични данни да бъдат коригирани;

В зависимост от целите на обработката, може да имате право да извършите допълването на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

 • Право на изтриване (право „да бъдете забравени“)

Имате право да поискате лични данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими, или ако обработването им е незаконно.

Моля, обърнете внимание, че чл. 17 от GDPR очертава случаите, в които сме длъжни да изтрием вашите данни. В някои случаи ще бъде нужно да запазим Ваши данни, дори да е изискано изтриване /например, за да спазим правно задължение, което изисква обработка по силата на правото на Съюза или на българското законодателство/.

 • Право на ограничаване на обработката

При определени обстоятелства може да имате право да поискате от нас ограничението за обработката на личните ви данни. Например можете да упражните това право, когато вече не се нуждаем от вашите лични данни за целите на обработката, но същевременно трябва да ги съхраняваме в нашите системи, за да можем да ги използваме в ситуации като упражняване на права или защита по правни искове.

 • Право на преносимост на данни

При определени обстоятелства може да имате право да получавате личните ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат (т.е. в цифров вид) и може да имате право да поискате предаването на тези данни на друго лице без възпрепятстване от нас, ако такова предаване е технически осъществимо.

 • Право на възражение

При определени обстоятелства може да имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни и можем да бъдем задължени да не ги обработваме в бъдеще. Можете да упражнявате това право, например, когато използваме имейл адреса Ви за целите на директния маркетинг - в такъв случай, след като възразите, няма да можем повече да Ви изпращаме маркетингови материали.

 • Право на оттегляне на съгласието

Когато обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без да посочвате причини пред нас. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Как да упражните правата си

За да упражните правата си, можете да се свържете с нас с писмено искане на team@teenpower.bg или по обикновена поща на адрес: .ж.к. Овча купел 1, бл. 65, ет.1 и ап. 1. Ще отговорим на Вашите искания без неоправдано забавяне и най-късно до 1 месец.

Вашето писмено искане по този Раздел може да се подаде на хартия или по електронен път и следва да включва:

• Вашето име

• Имейл адрес, с който сте се регистрирали за събитие

• Описание на искането

• Предпочитана форма за комуникация (напр. обикновена или електронна поща);

• Подпис (в случай на подаване на хартия);

• Дата на искането;

• Адрес за кореспонденция;

• Пълномощно – ако искането е подадено от името на някой друг.

Възможно е да бъдете помолени да предоставите информация за потвърждаване на самоличността си (напр. като натиснете линк за потвърждение или като предоставите код за потвърждение), за да упражните правата си.

Осигуряваме максимална защита на регистрираните за нашите събития, когато ни предоставят своите данни. Фондация „Бъдеще в Светлина“ и Образователна група “Светлина”  няма да разпространят Ваши лични данни без Ваше изрично съгласие. След изтичане на срока за обработване на личните Ви данни, ние ще ги изтрием по траен начин и няма да ги използваме в бъдеще, освен ако не е налице Ваше изрично съгласие.

Данни за контакт: team@teenpower.bg

 1. Как Организаторите защитават личните Ви данни?

Организаторите ще предприемат всички необходими действия и мерки, за да гарантират сигурността на личните данни и да избегне неоторизирания достъп до тях, както и тяхното събиране, използване, разкриване, копиране, изменяне, разпореждане, изтриване или друга неправомерна употреба на данните от страна на неупълномощени лица.

 1. Уведомление за промяна на тази политика за поверителност

Организаторите си запазват правото да извършват промени в настоящите Общи условия, включително в Раздел V „Защита на личните данни“  по всяко време, като своевременно публикуват тези промени в уебсайта.


VI. Авторско право

Всички авторски права и други права в материалите, предоставени за целите на събитието са собственост на Организаторите или на носителите на авторското право. Участниците имат право да използват тези материали само за личнo ползване. Копирането и разпространението на тези материали е възможно само при изрично разрешение от страна на Организаторите или от страна на носителя на съответните авторски права.

Организаторите не поемат отговорност за щети или наранявания на хора или имущество по време на събитието.

Организаторите не носят отговорност за индиректни или последващи загуби, вследствие на участието на Участника в събитието.

Организаторите не носят отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

Организаторите си запазват правото да променят програма, състав на лектори, локация на събитието от първоначално обявените такива.

VII. Отлагане или отмяна на събитието

Организаторите си запазват правото да отложат или отменят събитието.

При отлагане на събитието, Участникът има право да се откаже от участие в събитието. Организаторите не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи за Участника или трети лица, настъпили вследствие прекратяването на регистрацията на участника.

VIII. Промени

Организаторите си запазват правото да извършват промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикуват тези промени в уебсайта.

Отношенията между Организаторите и титуляра на регистрацията ще се уреждат и тълкуват изключително в съответствие със законите на Република България. Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния Съвет на „ Фондация „Бъдеще в Светлина“ и Образователна група “Светлина” в качеството им на Организатори на събитията.

Последна редакция да документа: 01.04.2021 г.